Ανάλυση σημαντικότερων διατάξεων του Ν.4722/2020

Παρατίθεται ανάλυση των σημαντικότερων άρθρων του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177 – 15/9/2020):

Άρθρο 39: Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλων σχολικών μονάδων

Οι δήμοι δύναται να προσλαμβάνουν προσωπικό ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων είτε με έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, είτε με τετράμηνες συμβάσεις διάρκειας έως 31/12/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π..

Άρθρο 43: Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών

Δύναται, ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων ή και ολόκληρων σχολικών μονάδων δημόσιων και ιδιωτικών, με απόφαση του Οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ενώ για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των σχολικών μονάδων η απόφαση λαμβάνεται από τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας. Η παρούσα κατισχύει κάθε άλλης γενικής διάταξης.

Άρθρο 58: Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της Χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία

Παρατείνεται έως 31/12/2020, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η δυνατότητα διαδικασίας με απευθείας ανάθεση για:

  • την παροχή προμήθειας κάθε είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας
  • την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτηρίων
  • την προμήθεια απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων

Άρθρο 64: Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για το σχολικό έτος 2020-2021, είναι δυνατή η χρήση διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση Δημάρχου.

Άρθρο 65: Εύρυθμη εκτέλεση δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»

Από 01/09/2020 και για το έτος 2020-2021, δίνεται στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, η δυνατότητα επιχορήγησης από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (άρθ.71 του Ν.4509/2017), για την κάλυψη των δαπανών της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Άρθρο 67: Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας

Η ειδική άδεια απουσίας σε καρκινοπαθείς χορηγείται με ιατρική γνωμάτευση, αφού ληφθεί υπόψιν παραπεμπτικό έγγραφο της υπηρεσίας του υπαλλήλου με το οποίο βεβαιώνονται τα καθήκοντα και οι συνθήκες εργασίας του. Όσοι δε δύναται να εργαστούν εξ’ αποστάσεως, για κάθε τέταρτη μέρα απουσίας τους χρεώνονται με άδεια, εκτός της αναρρωτικής.

Άρθρο 68: Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

Συνεχίζουν να λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού, υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, τα τέκνα των οποίων ύστερα από ιατρική βεβαίωση φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με χρήση τηλεεκπαίδευσης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύναται επίσης να εργαστούν εξ’ αποστάσεως ή να εργαστούν σε διαφορετικό πλήρες ωράριο, καθώς και με μειωμένη κατά 25% εργασία. Για την παροχή διευκόλυνσης καταθέτουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών

Παρατείνεται έως 30/09/2020 η δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών, ενώ η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται έως τις 30/11/2020. Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24 της από 14.03.2020 Π.Ν.Π..