Ανάκληση παραχωρήσεων ακίνητης περιουσίας Φορέων Κεντρικής Διοίκησης

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 6529/25.01.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιούνται οι Διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 5006/2022 και διευκρινίζεται ότι προβλέπεται η αυτοδίκαιη ανάκληση παραχωρήσεων κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς μεταξύ άλλων, Ο.Τ.Α. α’ και β΄ Βαθμού μετά την πάροδο έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, αν ο σκοπός της παραχώρησης δεν πραγματοποιήθηκε εντός δεκαπενταετίας.