Αδήλωτα Τετραγωνικά: Ανοιχτή η πλατφόρμα για υποβολή δηλώσεων έως τις 30/06

Από την Τρίτη, 26/04/2022 έως και τις 30/06/2022, θα είναι διαθέσιμη ξανά η ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ», στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και θα δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α – 24/03/2022), υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δήλωσης στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης Ακινήτωνα, το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022. Οι υποβάλλοντες της ανωτέρω δήλωσης, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από την 01/01/2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο μέχρι τις 30.9.2022.