ΑΑΔΕ: Χρήση μισθωμένων οχημάτων των δήμων χωρίς οδηγό στα πλαίσια προώθησης υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Ο. 3064/31-10-2023 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την “Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10, της παρ. 6 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 5058/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α΄170).”.