ΑΑΔΕ: Φορολογική μεταχείριση Κοινού Κεφαλαίου/Επιχορηγήσεων προς κεφαλαιουχικές εταιρείες και ΦΓΚ, μετά τον Ν.4916/2022

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ. : Ε. 2045 – 17/05/2022 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε., με τίτλο: “Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των Επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες – φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α΄65).”.