ΑΑΔΕ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ – Πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2237 -06/05/2022, η Υπ’ Αριθμ. Α. 1056 – 21/04/2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, με τίτλο: “Τύπος και Περιεχόμενο της Δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) – πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.”.

Συγκεκριμένα:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2022 και επομένων έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2022 και επομένων έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 3 και 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Στις περιπτώσεις, στις οποίες κατά τη μηχανογραφική εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1184/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
4. Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται αυτά μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση.

Δείτε τα υποδείγματα ΕΔΩ.