ΑΑΔΕ: Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών για το έτος 2021 και τα επόμενα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1475 – 30/03/2022, η υπ. Αριθμ Α. 1038/14-03-2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Τρόπος υποβολής καταστάσεων Φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α΄ 170).“.