ΑΑΔΕ: Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για το φορολογικό έτος 2022

Τα νέα Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για το φορολογικό έτος 2022, δόθηκαν στη διάθεση του κοινού από την ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα:

Το χρονικό περιθώριο Υποβολής, είναι μέχρι και τις 30 Ιουνίου, τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα εκδίδονται άμεσα από την Α.Α.Δ.Ε., με την οριστικοποίηση και την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα φόρου που θα αναγράφουν, θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ, με έκπτωση 3% έως το τέλος Ιουλίου, είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους έως τον Φεβρουάριο του 2024. H παροχή της έκπτωσης για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, δεν έχει ακόμη νομοθετηθεί, όμως είναι πολύ πιθανό η σχετική νομοθετική διάταξη να περιληφθεί με τροπολογία στο υπό ψήφιση φορολογικό Νομοσχέδιο.

Οι αλλαγές των εντύπων, σε σχέση με το 2021, είναι οι εξής:

Στο Ε1, έχουν προστεθεί νέοι Κωδικοί:

  • Οι νέοι κωδικοί 035-036 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4935/2022
  • Οι νέοι κωδικοί 387-388 – Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης αλλοδαπής
  • Οι νέοι κωδικοί 875-876 – Εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019
  • Οι νέοι κωδικοί 635-636 – Δωρεές προς την εταιρεία “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.
  • Οι νέοι κωδικοί 063-064 – Δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα και εγγεγραμμένες οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών του ν. 4873/2021

Στο Ε3 έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί, τροποποιήθηκε ελαφρώς το λεκτικό του σε κάποιους κωδικούς, όπως επίσης έχουν αφαιρεθεί και κάποιοι Κωδικοί:

  • Στον πίνακα ΣΤ, προστέθηκαν νέοι κωδικοί 942 και 982 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022
  • Στον πίνακα Ζ, προστέθηκαν νέοι κωδικοί 806, 826, 846, 866 και 886 «Χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις κοινωφελούς φορέα (άρθρ. 4 παρ. 1ια’ του ν. 4873/2021)»