ΑΑΔΕ: Συνηθέστερες πράξεις υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Ε.2062/20-10-2023 Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, με θέμα τις “Συνηθέστερες πράξεις υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου, ανά είδος πράξης και σχέσης συμβαλλομένων, βάσει της σχετικής διάταξης του Κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου (ΚΝΤΧ)”.

Στην ως άνω Ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως στις περιπτώσεις στις οποίες ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Δημόσιο, Δήμοι /Κοινότητες, ΝΠΔΔ, η σχέση συγκαταλέγεται πάντα στο τέλος 3,6%σύμφωνα με την περ. δ της παρ.1 του άρθρου 13 του Κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου (ΚΝΤΧ) . Σε περίπτωση που συμβάλλεται Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. με οποιονδήποτε πλην των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η σχέση υπάγεται στο αναλογικό τέλος 2,4% σύμφωνα με την διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ.