ΑΑΔΕ: Προθεσμία υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 4164/28-06-2023 η Υπ’ Αριθμ.Α.1092/26-06-2023 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την ” Τροποποίηση της προθεσμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης που σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), κατόπιν της έκδοσης της υπό στοιχεία Α 1078/2023 (Β’ 3472) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών”.