ΑΑΔΕ: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη τήρηση λογιστικών αρχείων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ. E. 2028/12-04-2023 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, με θέμα την “Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 54Ε ΚΦΔ (ν.4987/2022 – Α΄206), σχετικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ”. 

Με βάση την ανωτέρω Εγκύκλιο καθορίζονται τα εξής:

  1. Πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων
  • Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος
  • Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων

2. Υπολογισμός προστίμου

  • Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με βάση το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου
  • Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα τρία τελευταία φορολογικά έτη ή έστω για κάποια από αυτά διότι δεν υπείχε σχετική υποχρέωση (π.χ. νεοσυσταθείσα εταιρεία), τότε το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των τυχόν λοιπών υποβληθεισών εντός των τριών τελευταίων φορολογικών ετών δηλώσεων

Η επιβολή προστίμων έχει έναρξη ισχύος για φορολογικά  έτη που λήγουν από 31/12/2020 και μετά.