ΑΑΔΕ: Οδηγία σχετικά με διατάξεις του Νόμου 4964/2022

Εκδόθηκε η Υπ. Αριθ. Πρωτ. : Ο. ΔΕΑΥ 1071691 ΕΞ 2022/05.08.2022 Οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την: “Κοινοποίηση των Διατάξεων των άρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Τπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές Διατάξεις.».

Με την παρούσα, κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150/30.07.2022), για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως:

 • Το Άρθρο 118, αφορά στην αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
 • Το άρθρο 135, αφορά στο ΝΠΙΔ, με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ»
 • Το άρθρο 140, αφορά στις Μουφτείες
 • Το άρθρο 141, αφορά στις Διαχειριστικές ή Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας του ν. 3647/2008 τους ΟΤΑ 1ου ή 2ου βαθμού, τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Δημόσιο.
 • Το άρθρο 160, αφορά σε μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις Μουφτείες.
 • Το άρθρο 182, καταλαμβάνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα/νομικές Οντότητες.
 • Το άρθρο 183, αφορά στα ποσά επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης
  πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ίδιου Νόμου, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη Γεωργία.
 • Το άρθρο 184, αφορά στα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.
 • Το άρθρο 198, αφορά σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι κ.α.), που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των νομικών προσώπων που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας.
 • Με τις διατάξεις του Άρθρου 201, ορίζεται ότι η ισχύς του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.