Υπ. Αριθ. Πρωτ. : Ο ΔΕΛ ΙΒ 1116459 ΕΞ 2022/09.11.2022