ΑΑΔΕ : Κοινοποίηση διατάξεων των Άρθρων 1 και 2 του Νόμου, για την Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Εκδόθηκε, η Υπ. Αριθ. Πρωτ. : Ο ΔΕΛ ΙΒ 1116459 ΕΞ 2022/ 09.11.2022 Οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την: “Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022 (Α΄206/4.11.2022) «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. ».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του κοινοποιούμενου νόμου, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας:

  1. Αποδίδει τις κωδικοποιούμενες διατάξεις με πιο εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και με αναδιάταξη, όπου απαιτείται, της δομής των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδουν με σαφή και κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγουν.
  2. Αίρει τις γλωσσικές ή ορολογικές ασυνέπειες και τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ίδιου του Κώδικα.
  3. Απαλείφει σειρά από διατάξεις του υφιστάμενου Κώδικα, είτε διότι έχουν καταργηθεί σιωπηρά από νεότερες διατάξεις, είτε διότι πλέον ελλείπουν ή έχουν καταργηθεί οι προϋποθέσεις Εφαρμογής τους.
  4. Παραλείπει από την εισαγωγή στον νέο Κώδικα διατάξεων που, είτε λόγω της φύσης τους είτε λόγω του μεταβατικού τους χαρακτήρα, το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο έχει εξαντληθεί.
  5. Εναρμονίζει τη χρησιμοποιούμενη στον Κώδικα ορολογία με την ορολογία που απαντάται στην φορολογική νομοθεσία, η οποία έχει νομοθετηθεί ή τροποποιηθεί μετά την εισαγωγή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
  6. Προσαρμόζει την ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης στην οργανωτική μεταβολή που επέφερε η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τον Ν. 4389/2016.