ΑΑΔΕ: Επίδοση εγγράφων ποινικής και πολιτικής δίκης με ηλεκτρονικά Μέσα

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 0 ΔΕΛ Η 1050646 ΕΞ 2022/07.06.2022 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα την: “Κοινοποίηση των Διατάξεων των Άρθρων 2 και 4 του Νόμου 4937/2022 (Α’ 106).”, με την οποία τροποποιούνται τα άρθρα 155 και 157 του Κ.Π.Δ. αντίστοιχα, αναφορικά με την επίδοση Εγγράφων, με την χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε διαδίκους ή μάρτυρες καθώς και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής.