ΑΑΔΕ: Ενίσχυση εισοδήματος μισθωτών, νέων, οικογένειας και εργασίας

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 0.3047/04-08-2023 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα την “Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 2, 43, 44, 46 παρ. 10, 47 παρ. 7, 52, 53, 56 παρ. 10, 64, 67, 68, 69, 70 και 72 παρ. 5 και 7 του ν.5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄136)”.