ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις επί του άρθρου 76 του ν. 4821/2021, για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις οφειλών

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αρ. πρωτ.: Ε. 2184 – 28/09/2021 Εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134) για την Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 – Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α΄207).”.

Συγκεκριμένα, το Έγγραφο της Αρχής ορίζει ότι:

Με τις διατάξεις του Άρθρου 76, η δυνατότητα επανένταξης πληγέντων από την πανδημία του COVID-19, επεκτείνεται σε όσους απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

Επιπλέον, προστίθεται η δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις οφειλών για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών.

Τέλος, το άρθρο 291 του ν.4738/2020 αναφέρεται σε οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, ωστόσο όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 167 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 10/18200/13.03.2020 χωρεί αναλογικής εφαρμογής και για τις οφειλές των πληγέντων προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών.