ΑΑΔΕ : Βεβαιώσεις αποδοχών – Διόρθωση στην Α. 1006/2023

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχώρησε στη διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ της Απόφασης Α.1006/2023 «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022» και συγκεκριμένα στην υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 5, διόρθωσε το εσφαλμένο: ο κωδικός «16» του Παραρτήματος 3, στο ορθό: Κωδικός «18».

Έτσι, η υποπερίπτωση 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. α) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 1 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) από τους:
………………..
iii. καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1100/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει και ιδιαίτερα από τους καταβάλλοντες πληρωμές των κωδικών 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, και 18 (αντί για 16) του Παραρτήματος 3 της παρούσας. ».