Α΄ Κατανομή από τους ΚΑΠ του έτους 2023 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. πρωτ. 5660/24-01-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “ Α΄ Κατανομή ποσού 42.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών Δαπανών των σχολείων τους.”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 42.000.000,00 €, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, το οποίο ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.