Α΄Κύκλος Κινητικότητας 2023- Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων- Επανακαθορισμός προθεσμιών

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196 /οικ.5269/27-3-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα “Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός Προθεσμιών.”.

Με την ανωτέρω Eγκύκλιο, γνωστοποιείται οτι θα επαναληφθεί το πρώτο στάδιο  του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023 και δεν θα ληφθεί υπόψη κανένα αίτημα από το στάδιο που προηγήθηκε, προκειμένου να υποβληθούν νομίμως τα αιτήματα στο πλαίσιο.

Ως εκ τούτου επανακαθορίζονται οι προθεσμίες ως εξής:

  • Έως τις 9/4/2023: Α’ φάση για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων, από όλους τους φορείς. Για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
    α) να΄χει εκδοθεί και δημοσιευτεί η σχετική πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022,
    β) να έχουν αναπροσαρμοστεί τα ψηφιακά οργανογράμματα, βάσει της πράξης της περ. α ,
    γ) να έχουν επανεξεταστεί- διορθωθεί και συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 και των οικείων οργανικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές Οδηγίες που δόθηκαν για την ορθή κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων με τις ανωτέρω (στ) εγκυκλίους.
  • Έως τις 13/04/2023: Β’ φάση ελέγχου και έγκρισης από τους εποπτεύοντες φορείς, των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων.