Ίδρυση και κατάργηση σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β΄ 6168/25-10-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 117845/Δ3/20-10-2023  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα τις “Ιδρύσεις, καταργήσεις: α) Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) γ) Ειδικού Γυμνασίου δ) Τομέων και Ειδικοτήτων σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μετονομασία Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2023-2024.”.

Σύμφωνα με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, προκύπτουν δαπάνες επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ποσού 23.800,00 € περίπου από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των προς ίδρυση και προαγωγή σχολικών μονάδων, η οποία θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α.