Έως 18/6 η αποστολή στο ΥΠ.ΕΣ. των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους των Ο.Τ.Α. ά και ΄β βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ. Πρωτ.: 36889 – 15/6/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους”.