Έως 15 Δεκεμβρίου οι διορθώσεις των Δηλώσεων COVID και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Δημοσιέυτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4914 – 9/11/2020 η υπ’ Αριθμ. Α. 1243 – 30/10/2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 3579).”.