Έως τις 31/01, ο προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση ΙΔΟΧ για το 2022

Εκδόθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 3991/21-01-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021, έως και τις 31/01/2022 και ώρα 17:00.

Η εν λόγω προθεσμία, ισχύει και για τα αιτήματα που αφορούν στις συμβάσεις μίσθωσης έργου, τα οποία υποβάλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΣ, δεν θα είναι διαθέσιμος για ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού πίνακα και τυχόν αιτήματα που υποβληθούν στην Υπηρεσία, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Όπως ορίζεται και από την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 95989 – 26/12/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αιτήματα αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού :

• Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021

• Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων ειδικοτήτων για το οποίο απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (όλοι οι φορείς), συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)

• Προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς.