Έως τις 3/6, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 895 / οικ.8429 – 27/05/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Παράταση προθεσμίας για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου καταγραφής υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού φορέων του δημοσίου.”.