Έως τις 28/02, η ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. για το 2021

Με Έγγραφό στις 08/02/2022 με τίτλο: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2022 – Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ.», τα Όργανα Ελέγχου του Ν. 3213/2003, επισημαίνουν ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2022 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2021 έως 31.12.2021), είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022.