Έσοδα σχολικών επιτροπών από καταλογιστικές Πράξεις

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1185/02.03.2023, η Υπ’ Αριθ. 17482/ 02.03.2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία τροποποιείται η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ Β’ 318/25.02.2011 ) και ορίζεται ότι ποσά που προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις, υπέρ των σχολικών επιτροπών, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως Έσοδα, από τον οικείο Δήμο και στη συνέχεια αποδίδονται σε αυτές.