Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές Δράσεις Δήμων

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: Α1841 – 05-10-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία  κοινοποιούνται θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν τα έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και τις προπαρασκευαστικές δράσεις των εμπλεκομένων φορέων.

Στην Υποπαρ. 1.12 της Εγκυκλίου, παρατίθενται οι αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών στον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου όμβριων υδάτων στο οδικό δίκτυο και στην υποπαρ. 1.13, οι αρμοδιότητές των Δήμων στη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του αγροτικού οδικού δικτύου, ενώ και στην Υποπαρ.1.4.4., γίνεται αναφορά για τον καθαρισμό των Υδατορεμάτων.

Επιπλέον, στην υποπαραγρ. 2.1 του Μέρους Δεύτερου της εγκυκλίου (σελ. 34), παρατίθενται Οδηγίες για τα έργα και μέτρα πρόληψης και προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.