Έναρξη ισχύος Ν.4782/2021 – Τροποποίηση Ν.4412/2016 (Πίνακας)

Δημοσιεύτηκε από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πίνακας με το χρόνο έναρξης ισχύος των επιμέρους άρθρων του Ν.4782/2021.