Έναρξη διακίνησης εγγράφων μεταξύ ΥΠ.ΕΣ. και Εποπτευόμενων Φορέων

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ.Πρωτ.:22134 – 7/4/2020 Εγκύκλιος αρ.49 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Έναρξη Διακίνησης Εγγράφων μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) <<ΙΡΙΔΑ>>(www.iridacloud.gov.gr)”