Έναρξη Β΄ κύκλου κινητικότητας ημερολογιακού έτους 2022 – Ενημέρωση θέσεων κινητικότητας Α’ Κύκλου

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081 /οικ.15906 – 7/10/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2022”.

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, καλούνται οι αρμόδιοι φορείς να υποβάλουν αιτήματα, με πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολογία για την κάλυψη τους με μετάταξη ή απόσπαση, έως και τις 20/10/2022.

Στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι φορείς που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, ήτοι:

α) οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και

β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν. Επισημαίνεται, ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 και εγκρίθηκαν παραμένουν δεσμευμένες, ενώ οι θέσεις που δεν εγκρίθηκαν έχουν αποδεσμευτεί με ενέργειες της υπηρεσίας μας.