Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2024

Δημοσιεύθηκε, η Υπ΄Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1289 /οικ.1815/26-01-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Υποβολή αιτημάτων.”.

Με βάση την ως άνω Εγκύκλιο,οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (αρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του ν. 4795/2021, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους: α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και β) για την προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και διακρίνεται σε δύο (2) στάδια. Το πρώτο  στάδιο έχει οριστεί από 29/1/2024 έως και τις 11/2/2024 και ακολούθως, το δεύτερο στάδιο θα εκκινήσει στις 12/2/2024 και θα ολοκληρωθεί στις 21/2/2024.