Έλεγχος από τους Δήμους έως την Παρασκευή, 25 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ, των στοιχείων που αφορούν στις σχολικές μονάδες της Χώρας

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 44798– 15/06/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έλεγχος στοιχείων που αφορούν στις σχολικές μονάδες της Χώρας”.

Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχουν αναρτήσει όλοι οι Δήμοι τον πίνακα που τους αντιστοιχεί, στον στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ, έως την Παρασκευή, 25 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ