Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας

Δημοσιεύθηκε, η Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2978/10-01-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον “Έλεγχο Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, κωδικοποιούνται οι οδηγίες των εγκυκλίων 707/2022 και 301/2023 σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 149 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και της 34574/05.07.2018 (Β’ 2942 και 3635) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η διαδικασία στοχοθεσίας και παρακολούθησης προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ