Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ: 707/82672/17.11.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον : “Έλεγχο των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Έτους 2023“.

Συγκεκριμένα, στην Εγκύκλιο αναφέρεται ότι, ενόψει της κατάρτισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης έτους 2023, από τους Φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ, ο έλεγχος των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας, πρέπει να διενεργηθεί βάσει των υποβληθέντων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) του ΥΠΕΣ, καθότι μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία των εγκεκριμένων ΟΠΔ θα περιέλθουν όπως προβλέπεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Νόμου 4270/2014.

Επιπρόσθετα, στον φάκελο «02. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΔ 2023 – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, έχουν δημιουργηθεί τέσσερις (4) αναφορές για κάθε τύπου Φορέα (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), με τις οποίες πραγματοποιούνται οι κάτωθι έλεγχοι:

  1. Έλεγχος ενσωμάτωσης ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
  2. Έλεγχος σφαλμάτων
  3. Αντιπαραβολή απόφασης και Κόμβου

Σε κάθε περίπτωση, σας επισημαίνουμε ότι η αποτυχία σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω Ελέγχους, καθιστά αδύνατη την επικύρωση του ΟΠΔ του Φορέα.