Έλεγχος Οριστικών Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄Αριθμ. Πρωτ: 301/22143/ 14.03.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον: Έλεγχο των Οριστικών  Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Έτους 2023“.

Συγκεκριμένα, με την Εγκύκλιο παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες για τον έλεγχο των οριστικών Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της κατάρτισης, αναμόρφωσης και επικύρωσης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023.

Η ολοκλήρωση της οριστικοποίησης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023, των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων αρμοδιότητάς τους, θα πρέπει να πραγματωθεί το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2023, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.