Έλεγχος Νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6131 – 1/12/2022, η Υπ’ Αριθμ. 114274 /28.11.2022 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν.4914/22, που συγχρηματοδοτούνται από τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, με σκοπό τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας των δαπανών.