Έλεγχος λειτουργίας και αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4938 – 9/11/2020 η υπ’ Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/55081 – 9/11/2020 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρείου σε Πλήρη Ολομέλεια, με τίτλο: “Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία”.