Έλεγχος και συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης σύμβασης εργασίας στο ΜΑΔΕΔ – Διαγραφή προσωπικού με ληγμένη Σύμβαση

Σε συνέχεια της Υπ. Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/761/οικ.42330/06.12.2019 Εγκυκλίου, εκδόθηκε το υπ. Αριθμ. 15913/10.03.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο καλούνται οι Φορείς οι οποίοι:

-είτε αμελούν να διαγράψουν από την εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ) το μη τακτικό προσωπικό τους με ληγμένη σύμβαση εργασίας /θητείας,

-είτε δεν έχουν συμπληρώσει καν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης στο απαιτούμενο πεδίο ή

-εμφανίζουν απογεγραμμένο προσωπικό σε φορείς οι οποίοι, είναι ανενεργοί, υπό την έννοια ότι έχουν καταργηθεί, συγχωνευτεί, λυθεί και τελούν υπό εκκαθάριση ή έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάρισή τους και ενδεχομένως το Προσωπικό τους, εν όλω ή εν μέρει, να έχει μεταφερθεί σε άλλο Φορέα,

όπως προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες το αργότερο έως την Πέμπτη 31/3/2022, σύμφωνα με τις οδηγίες του ανωτέρω Εγγράφου.

Μετά τη λήξη της προαναφερθείσας ημερομηνίας, το προσωπικό που εμφανίζει στο ΜΑΔΕΔ ληγμένη σύμβαση εργασίας / θητείας ή κενά στο συγκεκριμένο πεδίο θα διαγραφεί από το ΥΠ.ΕΣ., άνευ νεώτερης ειδοποίησης.

Οι εν λόγω Φορείς συμπεριλαμβάνονται στους Πίνακες Α’ και Β’.