Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων ύψους 50.000.000,00€ λόγω του κορονοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ.Πρωτ.: 22848-26/3/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.”