Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000€, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών λόγω του Covid-19

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 61397/17-08-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας, συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2..

Συγκεκριμένα, τα ποσά έχουν σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς των Δήμων, λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων, που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού SARS-CoV-2 και για τον περιορισμό της διασποράς του.

Η Απόφαση περιλαμβάνει πίνακα με την κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο, η οποία θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».