Έκθεση Αξιολόγησης: Βαθμολόγηση και οριστική υποβολή

Ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ο χρόνος συμπλήρωσης βαθμολογίας και  οριστικοποίησης της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Από 14/12/2020 έως 31/12/2020, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να συμπληρώσουν τη βαθμολογία και να υποβάλουν οριστικά τις εκθέσεις αξιολόγησης’.