Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπων και οντοτήτων για το 2015

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5475 – 11/12/2020 η υπ’ Αριθμ. Α. 1262 – 3/12/2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015.”.