Έκδοση ΚΥΑ με τις νέες παραμετροποιήσεις/λειτουργικότητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Στις 09/09/2021 δημοσιεύθηκε η Ορθή Επανάληψη του υπ. Α.Π. 21603 ΕΞ 2021 – 29/06/2021 Εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Έκδοση της υπ’ αριθ. 64233/09.06.2021 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες – Νέες παραμετροποιήσεις/λειτουργικότητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Σε αυτήν επισημαίνεται ότι: “…στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε η υπ΄ αριθ. 64233/09.06.2021 (Β΄2453) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την Ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»…

…Με την έκδοση του ν. 4782/2021 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), πολλές δε εξ αυτών επηρεάζουν τις έως σήμερα λειτουργικότητες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, εφεξής το Σύστημα. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ προέβη σε παραμετροποιήσεις στο Σύστημα προκειμένου να εκτελούνται ορθά οι νέες τροποποιημένες διαδικασίες.” Και συγκεκριμένα:

Α. Αποσφράγιση και πρόσβαση των οικονομικών φορέων στα έγγραφα (Παράρτημα Ι)

Β. Δικαιολογητικά κατακύρωσης (Παράρτημα ΙΙ)

Γ. Αίτηση Συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ)