Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 6095/22-12-2021, η υπ’ Αριθμ. 45180 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργείου Επικρατείας με τίτλο: “Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων“.

Στην Απόφαση, προσδιορίζεται η διαδικασία έκδοσης, εκκαθάρισης και καταστροφής ηλεκτρονικών δημοσίων Εγγράφων, ακριβών αντιγράφων και ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών αντιγράφων.