Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής – Διευκρινίσεις και Οδηγίες

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αρ. πρωτ.: Ε. 2205 – 03/11/2021 Εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Υ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών. ”.