Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β

21/04/2015

 

Δημοσιεύτηκε η απόφαση 67/01.04.2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), στο ΦΕΚ Β’ 664/21.04.2015, με την οποία εκδόθηκαν οι αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β, που ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων, που δημοπρατούνται με τα συστήματα υποβολής προσφορών που προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. (α), (β), (γ) και (ε) του ν. 3669/2008 και των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί από τις 6 Απριλίου 2015 και μετά:


Παράρτημα Α: Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ ΕΚ (Τύπος Α),

Παράρτημα Β: Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ (Τύπος Β).