Έγκριση Πρόσληψης 921 ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 27490/28-04-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο : “Έγκριση πρόσληψης εννιακοσίων είκοσι ενός (921) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 και θα έχει διάρκεια έως 8 μήνες.