Έγκριση Πρόσληψης 850 ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 24817/23-03-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Έγκριση πρόσληψης οκτακοσίων πενήντα (850) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ Bαθμού.”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 και θα έχει διάρκεια έως 8 Μήνες.