Έγκριση πρόσληψης 804 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού

Στην έγκριση πρόσληψης οκτακοσίων τεσσάρων (804) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε τριάντα ένα (31) Δήμους και έναν (1) Σύνδεσμο ΟΤΑ για τη στελέχωση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ. αρ. 45428/03-06-2024 [ΑΔΑ: 9ΠΥ046ΜΤΛ6-ΗΝΛ] Απόφαση της αρμόδιας Υπουργού.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του Ν. 4765/2021 (Α΄6).

Δείτε την Απόφαση εδώ